دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : امیر   فولادی تجر

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی شیمی -صنایع غذایی

نوع همکاری : تمام وقت

امیر فولادی تجر

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استادیار

^