دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

امیر فولادی تجر

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استادیار

^